Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTUS sp. z o.o. sp. k. Ul. Toszecka 101/122, 44-100 Gliwice.

II. W sprawie ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail:  biuro@al-tus.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy świadczenia usług (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 2. w celu udostępnienia Państwa danych podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w celu zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a następnie przez okres wynikający z innych przepisów prawa, m.in. ustawa o rachunkowości czy prawa podatkowego. Spółka zakończy przetwarzanie danych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu danych w tych celach (chyba że wskażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń).

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym, informatycznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, przewozowe,
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa,

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych (jeżeli przysługuje ono na podstawie art. 20 RODO)
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

X. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

XI. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.