Biogazownie rolnicze

Co to w ogóle jest?. Biogazownie rolnicze a w szczególna ich część tj. minibiogazownie rolnicze to nic innego jak małe reaktory biologiczne, które wykorzystują substrat („paliwo”) w postaci gnojowicy pochodzenia bydlęcego bądź z trzody chlewnej do biologicznej reakcji chemicznej, w wyniku której produkowany jest biogaz zawierający metan.

Metan ten wykorzystywany jest jako paliwo do konwencjonalnych silników spalinowych, które z kolei wytwarzają energię elektryczną i niejako przy okazji wytwarzają energię cieplną (wydzielaną przy okazji produkcji energii elektrycznej).

Produktem ubocznym, który nadaje się do użytku jest tzw. masa pofermentacyjna, która jest do wykorzystania wprost do nawożenia pól upranych (wyższe pH, większy udział przyswajalnego azotu amonowego, masa pozbawiona nasienia chwastowego itd.) jako zamiennik nawozów sztucznych.

Korzyści z budowy minibiogazowni

Możemy wyszczególnić kilka korzyści płynących z instalacji minibiogazowni rolniczej:

 1. Produkcja energii elektrycznej, która wykorzystywana jest do autokonsumpcji a jej nadwyżka sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej po ustalonych stawkach – stawki gwarantowane poprzez wejście do systemu rozliczeń FIT/FIP,
 2. Produkcja energii cieplnej wykorzystywana na potrzeby Gospodarstwa lub sprzedaż,
 3. Oszczędności na utylizacji gnojowicy – wykorzystywana jest jako „paliwo” do minibiogazowni,
 4. Możliwość wykorzystania masy pofermentacyjnej jako nadający się wprost do użytku nawóz naturalny,

Finansowanie budowy minibiogazowni

W związku z trwającą transformacją energetyczną w Polsce na ten moment uruchomione zostały rządowe oraz pochodzące z UE programy dofinansowujące tego typu inwestycje – istnieje możliwość częściowego sfinansowania inwestycji. Pozostał część montażu finansowego możliwa jest do zrealizowania bądź jako wkład własny bądź jako kredyt technologiczny uzyskiwany w tej samej instytucji za jednym wnioskiem o dofinansowanie.

Projektowanie i realizacja minibiogazowni

11 września 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), które wprowadzają szereg ułatwień dla inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w szczególności o mocy do 50kW.

Głównymi ułatwieniami w realizacji minibiogazowni to:

 1. Brak konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
 2. Brak konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę – istnieje możliwość realizacji takiej inwestycji na zgłoszenie

Uproszczenia administracyjne, które weszły w życie ww. ustawą w sposób znaczący skróciły czas na realizację całości inwestycji

Technologia minibiogazowni

Na rynku znajduje się kilka, kilkanaście rozwiązań technologicznych minibiogazowni.

Od najprostszych rozwiązań z jedną komorą fermentacyjną gdzie główną zaletą jest szybki montaż, niższe koszty inwestycyjne ale posiadający i wady – jedna komora fermentacyjna to w przypadku wadliwego składu chemicznego substratu (np. dostanie się antybiotyków do substratu) cały wkład musi zostać usunięty i zutylizowany z instalacji, wymiana elementów ruchomych (mieszadła) również może nastręczyć problemów no i najważniejsza kwestia istotnie mniejsza wydajność.

Istnieją również rozwiązania kontenerowe gdzie najważniejszą zaletą jest ich modułowość, bardzo szybki montaż, ale i wady są podobne jak przy rozwiązaniach jednokomorowych.

Uznaliśmy, że zastosujemy technologię, która w największym stopniu przypominać będzie rozwiązania zastosowane w naturze tj. symulacji naturalnych rozwiązań żołądka krowiego i proces uzyskania biogazu (zawierającego metan). Proces chemiczny podzielono na kilka faz, które są rozdzielne. Procesy te odbywają się w osobnych komorach fermentacyjnych.

Taki podział na fazy powala w sposób ścisły kontrolować chemicznie każdą z nich, a w związku z tym, że każda z tych faz realizowana jest w osobnej komorze fermentacyjnej możliwe jest mechaniczne oddzielenie każdego reaktora, a przepływ substratu realizowany jest poprzez zestawy pomp co pozwala wyeliminować z tej technologii jakiekolwiek elementy ruchome mogące podlegać wymianie.

Oferta realizacyjna

Naszą propozycję można sformułować następująco:

 1. pierwsze spotkanie, które ma na celu określenie potencjału produkcyjnego, potrzeb, warunków lokalnych, zebranie podstawowych danych do kalkulacji,
 2. opracowanie założeń do inwestycji oraz wykonanie opracowań kosztowych wraz z biznes planem w projekcji kilkuletniej,
 3. uzyskanie w imieniu hodowcy dofinansowania (dotacji, ew. pożyczki) dla inwestycji,
 4. wykonania opracowań projektowych wraz z uzyskaniem zgód budowlanych, w tym dokonanie uzgodnień i doprowadzenie do zawarcia umów z Zakładem Energetycznym związanym z odbiorem nadwyżki energii elektrycznej po gwarantowanych cenach sprzedaży do sieci,
 5. budowa i uruchomienie biogazowni,
 6. serwis biogazowni.

Czyli pełną obsługę inwestycji w pełnym zakresie „sfinansuj + zaprojektuj + wybuduj”. Oczywiście zakres pkt. 1 i 2 wykonywany jest bezkosztowo – jest to swego rodzaju poszerzona o szczegółową analizę finansową oferta realizacyjna.

Oferta kierowana jest do hodowców krów mlecznych o pogłowiu 100 DJP i więcej.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego – kliknij tutaj. Przyjedziemy na spotkanie w siedzibie Państwa gospodarstwa celem omówienia szczegółów.